Political Science eBooks Download Read Free Political

EBOOK or PDF نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی · معصومه سپهری


2 thoughts on “EBOOK or PDF نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی · معصومه سپهری

  1. says: FREE DOWNLOAD نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی EBOOK or PDF نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی · معصومه سپهری معصومه سپهری ☆ 7 READ

    EBOOK or PDF نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی · معصومه سپهری FREE DOWNLOAD نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی میشد بعضی از خاطرات با

  2. says: FREE DOWNLOAD نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی معصومه سپهری ☆ 7 READ CHARACTERS é eBook, PDF or Kindle ePUB ☆ معصومه سپهری

    معصومه سپهری ☆ 7 READ CHARACTERS é eBook, PDF or Kindle ePUB ☆ معصومه سپهری EBOOK or PDF نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافی · معصومه سپهری با خواندن صحنه های قبل از عملیات و وضعیت رزمندگان غواص و راز و نیازهایشان در ن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

نورالدین پسر ایران: خاطرات سید نورالدین عافینورالدين پسر ايران» كتاب خاطرات سيد نورالدين عافي است؛ پسري شانزده ساله از

اهالي روستاي خنجان 
روستاي خنجان حوالي تبريز در آذربايجان شرقي كه مانند ديگر رزمنده‌هاي نوجوان ايران با تلاش و زحمت فراوان رضايت زحمت فراوان رضايت و مسئولين را براي اعزام به مناطق. 40. عملياتي جلب كرد از دي ماه يعني تنها سه ماه پس از آغاز جنگ از دي ماه 1359 يعني تنها سه ماه پس از آغاز جنگ به جبهه‌هاي نبرد با متجاوزان رفت او حضور در گردان‌هاي پس از آغاز جنگ به جبهه‌هاي نبرد با متجاوزان رفت او حضور در گردان‌هاي لشكر 31 عاشورا را به عنوان نيروي آزاد، غواص و فرمانده دسته و در جبهه‌هاي مختلف تجربه كرده و بارها مجروح

معصومه سپهری ☆ 7 READ

700. ?ده است نورالدين نزديك به هشتاد ماه از به هشتاد ماه از جنگ تحميلي را عليرغم جراحات سنگين و شهادت برادر كوچك‌ترش سيد صادق در برابر چشمانش در جبهه ماند و در عمليات‌هاي متعددي حضور داشت و جانباز داشت و جانباز درصد دفاع مقدس است خاطرات سيد نورالدين عافي كتا.