Political Science eBooks Download Read Free Political

PDF (Matki i córki) By Ałbena Grabowska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Na pocz tku wydawa o mi si e nic Tego Nie B Dzie Dziwnie Mi Si Czyta O Przekombinowane nie b dzie Dziwnie mi si czyta o to by o wszystko Ale z czasem naprawd si wciagn amNie jest to atwa ksi ka bo porusza wiele trudnych okrutnych temat w zsy ki obozy koncentracyjne mier do wiadczenia na wi niach wa t niechciane macierzy stwo to tylko cz a jednocze nie ci ko z niej zrezygnowa I siedzi si tak i czyta kolejn stron z zadum troch z przera eniemCzy polecam Nie wiem Ci ko poleca takie okrutne ksi ki A z drugiej strony ja nie a uj e przeczyta amSami zdecydujcie Rzadkie pomieszanie wra e po lekturze ksi ka jest dobra a jednocze nie irytuj ca Tre czyli historie kobiet z czterech pokole jes Uwaga To nie jest lektura dla wra liwych os b Bardzo poruszaj ca i trudna Miejscami wstrz saj caNastawi am si na co zupe nie innego ale po pierwszej zmianie narratorki babcia odzywa si z za wiat w wiedzia am e nie zrezygnuj Po kr tce jest to historia pewnej dziewczyny kt ra ca e ycie pr buje pozna swoje korzenie i odpowiedzie sobie na pytanie Gdzie si podziali wszyscy ojcowie z jej rodziny Pojawiaj si tragiczne sceny z ycia na Syberii przera aj ce opowiadania z obozu koncentracyjnego w tki reali w ycia w powojennej Polsce oraz bardziej wsp czesne rozmy lania Lilki Autorka w ciekawy spos b por wnuje sytuacj bohaterek do historii znanych z mitologii reckiej Bardzo spodoba mi si fragment o Czerwonym Kapturku Historia prowadzona jest z a czterech perspektyw i opowiedziana przez cztery kobiety Bardzo polecam audiobook poniewa wraz ze zmian narratorki zmienia si osoba czytaj ca Trudno mi oceni t ksi k Jest tajemnicza troch popl tana czasem niezrozumia a My l e zostanie mi w owie na d ugo Nostalgiczna opowie o tragicznych losach czterech pokole kobiet Nie spodziewa am si e ta opowie poruszy tak mocno moje serce Bardzo zaskakuj ca i interesuj ca opowie o yciu czterech pokole kobiet Prababcia babcia mama i c rka Id c za ich opowie ciami poznajemy ich losy to jak si sta y matkami a p niej babkami Jak tragiczne i pogmatwane by ich losy przechodzimy z nimi zsy k na Syber. Prababka babka matka i córka zmagają się z przeszłością Maria podążyła za mężem zesłańcem na Sybir Sabina była więźniarką obozu koncentracyjnego Ravensbrück przebywała na bloku dzie dokonywano eksperymentów medycznych na kobietach Magdalena straciła ukochanego i samotnie wychowywała córkę w PRL u Lila żyje z piętnem dziecka niekochanego i uwi. Matki i córkiSchemat w kr cych nam we krwi da si uciec Oczarowa a mnie Nie pozwoli a si od o y i przeczyta "potem urzek a stylem pisarskim i pewnie mog " Urzek a stylem pisarskim I pewnie mog jeszcze du o s odzi ale najlepszym podsumowaniem jest fakt e ju my l o tym by si n po ni ponownie rozedrze si na kawa ki i z o y jeszcze raz Takie polskie sme ycie Matki i c rki to nowa powie A beny Grabowskiej znanej mi dzy innymi z zekrenizowanego ostatnio Stulecia Winnych Przyznam e ksi ka ju na pierwszy rzut oka mnie zaciekawi a Nie Tylko Opisem Przede tylko opisem przede pi kn symboliczn ok adk S na niej bowiem r e pi kne delikatne lecz z kolcami odzwierciedlaj dusz kobiety a to one s bohaterkami tej opowie ci Cztery niezwyk e osobowo ci i ich historie kt re ledzimy na kartach ksi kiNa uwag zas uguje wietny styl autorki oraz to w jaki spos b prowadzi opowie Historie kobiet przedstawione s z perspektywy czterech r nych postaci Jednak zapadaj one mocno w pami nie odczu am tych przeskok w mi dzy opowie ciami wr cz p yn am wraz z bohaterkami Podoba y mi si te zmiany klimatu ze wsp czeno ci przenosimy si w dawne dzieje Poczucie nostalgii towarzysz o mi podczas lektury ale mimo tego by a w pewien spos b przyjemna My l e ka da kobieta i nie tylko powinna j przeczyta Postaci przedstawione w Matkach i c rkach to kobiety kt re wyj tkowo mocno do wiadczy los Najstarszej z nich przysz o opu ci rodzinne strony i wyruszy na zes anie na Syberi Jej c rce r wnie nie by o atwo prze y a prawdziwe piek o w obozie Ravensbruck Na szcz cie uda o si prze y i wr ci do kraju Tutaj w czasach PRL swoje losy przedstawia trzecia z postaci natomiast najm odsza z nich Lila to ju wsp czesna opowie Najbardziej w a nie polubi am t bohaterk Lila d y od poznania prawdy a my wraz z ni Nie mo na oderwa si od kart ksi ki tak ogromna jest ch poznania prawdy Odkrycia boko ukrytej tajemnicy kobiet oraz powod w nieobecno ci w ich rodzinie m czyzn Wydarzenia sk aniaj do my lenia bszej refleksji Niezwyk a opowie i zaskakuj ce zako czenie Wszystko w ko cu staje si jasne a ca a historia uk ada si w ca o wwwczytampierwszypl. ć przeszłość ale co chwilę natrafia na mur niedopowiedzeń kłamstw i przeinaczeń Czy wystarczy oswoić własną historię żeby przezwyciężyć strach przed bliskościąCztery kobiety których losy przeplatają się z historią XX wieku Cztery naznaczone traumą matki Cztery córki które borykają się z rodzinną historią i próbują odkryć własne korzenie.

Review ¼ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free Ó Ałbena Grabowska

I ob z koncentracyjny PRL i obecne czasy Matki i c rki przes ucha am w audiobooku na pocz tku by am bardzo zagubiona w tym kt ra c rki przes ucha am w audiobooku na pocz tku by am bardzo zagubiona w tym kt ra w a nie opowiada swoj histori mimo e ka da z nich przestawia a inna aktorka i mimo e rozr nia am ich Gone: The Disappearance of Claudia Lawrence and Her Father's Desperate Search for the Truth g osy to nadal nie pomaga oale im dalej w las tym wi cej rozumia amNie jest to mi a i sympatyczna opowie ale nie zawsze potrzebujemy tylko takich Polecam i my l e jeszcze do niej wr c 425 Ah co to by a za ksi ka Wspania a S ucha am jej w rewelacyjnie nagranym audiobooku najlepszym jakiego s ucha am w tym roku Jest to opowie o czterech kobietach matkach i c rkach w kt rych yciu z jakiego powodu nie ma m czyzn Prababka babka matka i c rka Ka da snuje swoj opowie Narracja skacze z jednej na drug plus s yszymy to co kobiety my l o sobie nawzajem Ta ksi ka podobnie jak Wsp czesna rodzina Flatland pokazuje jak atwo jest ocenia innych bez znajomo ci ich historii A ka dy z nas jak histori posiada I niekoniecznie chce o niej opowiada A ka da historia zapisuje si w cz owieku Zmieniao okre la kszta tuje Od trudnych yciowych sytuacji historycznych trud w po b dne wybory czy przypadki W tej opowie ci jest wszystko S wspania e portrety kobiet jest historia XX wieku w tle s nie tak pi kne i atwe relacje traumy poszukiwanie siebie i swoich korzeni no i s plot twisty Bardzo zaskoczy a mnie ta powie S ucha o mi si jej wybornie G osy lektorek zosta y tak pi knie dobrane do postaci Magda R czka Joanna Koroniewska Agnieszka Grochowska Dorota Kolak No same ohy i ahy Najbardziej chyba uto samia am si same ohy i ahy Najbardziej chyba uto samia am si Lil kt rej kilka wypowiedzi z apa o mnie za serce i przyci n o do siebie Jednak historia ka dej z tych kobiet mnie wci n a i urzek a Pi kna polska powie Bardzo polecam Wpad a mi w r mnie wci Moonrise (Snowfall, gn a i urzek a Pi kna polska powie Bardzo polecam Wpad a mi w r po przeczytaniu Od jednego Lucypera I znowu w dobrym sensie literatura kobieca Tak du o jest podobie stw mi dzy tymi ksi kami w tek dziedzictwa traumy dorastania w otoczeniu kobiet pr by odkrycia prawdy o sobie i w moim mniemaniu otwarte zako czenie kt re pozwala czytelnikowi na samodzielne zdecydowanie czy od przesz o ci Kłanego w tajemnice Każda z nich mierzy się z macierzyństwem w innych okolicznościach i dla każdej jest to doświadczenie przełomowe W domu bez mężczyzn kłębią się sekrety niewyjaśnione historie opowiadane przez żywych i martwych Pod wpływem tych opowieści najmłodsza z bohaterek zastanawia się jakie dziedzictwo przekaże swoim dzieciom Próbuje pozna.